Makro Pro Logo

ระบุรหัสไปรษณีย์

Category List

คำถามที่พบบ่อย


คำถามที่พบบ่อย

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

1. การจัดส่งสินค้าและพื้นที่ในการจัดส่งสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

1.1. สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยแม็คโคร สามารถตรวจสอบพื้นที่ในการจัดส่งได้โดยทำการกรอกรหัสไปรษณีย์ที่จัดส่ง ระบบจะดำเนินการแจ้งเตือนในกรณีที่ท่านอยู่นอกเหนือจากพื้นที่จัดส่ง

1.2. สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ขายรายอื่น พื้นที่การจัดส่งครอบคลุมทั่วประเทศ หรือตามที่กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการขนส่ง

2. พนักงานขับรถขนส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามนโยบายการจัดส่งสินค้าฉบับนี้เท่านั้น

3. ข้อกำหนดการแก้ไข เปลี่ยนแปลงที่สถานที่จัดส่ง

3.1. สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยแม็คโคร สินค้าจะถูกจัดส่งถึงที่อยู่ตามที่ระบุไว้บนเอกสารใบคำสั่งซื้อเท่านั้น หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือแจ้งที่อยู่ผิด แม็คโครขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น

3.2. สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ขายรายอื่น สินค้าจะถูกจัดส่งถึงที่อยู่ตามที่ระบุไว้บนเอกสาร ในกรณีมีการแจ้งที่อยู่ผิดลูกค้าสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า ที่นี่ เพื่อสอบถามถึงการขอแก้ไขที่อยู่ ซึ่งแม็คโครอาจทำการแก้ไขได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่ง ทั้งนี้แม็คโครขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น

4. สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยแม็คโคร สินค้าจะถูกจัดส่งโดยพนักงานขับรถขนส่งสินค้าของแม็คโคร ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรอบการจัดส่งสินค้า ดังนี้

- รอบที่ 1: ระหว่างช่วงเวลา 08:00 - 12:00 น.

- รอบที่ 2: ระหว่างช่วงเวลา 12:00 - 16:00 น.

- รอบที่ 3: ระหว่างช่วงเวลา 16:00 - 20:00 น.

สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ขายรายอื่น สินค้าจะถูกจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งผู้ขายจะดำเนินการจัดส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่งตามรอบการจัดส่งปกติของผู้ให้บริการขนส่ง

5. พนักงานขับรถขนส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไว้เฉพาะบริเวณจุดส่งสินค้าด้านหน้าสถานที่จัดส่งสินค้าเท่านั้น ทางแม็คโคร ไม่มีนโยบายให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้ายกสินค้าเข้าไปภายในสถานที่จัดส่งสินค้า เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

6. สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หรืออาคารอื่นใดที่มีจุดรับสินค้าของอาคาร หรือนิติบุคคลของอาคาร พนักงานขับรถขนส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า ณ จุดรับสินค้าของอาคาร หรือนิติบุคคลของอาคารเท่านั้น

7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเคลื่อนย้ายหรือยกสินค้าไปที่อื่นนอกจากสถานที่ตามข้อ 5 และ 6 พนักงานขับรถขนส่งสินค้าอาจพิจารณาช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสินค้าไปในตำแหน่งที่ตกลงไว้ได้ภายในระยะทางพื้นราบจากรถขนส่งสินค้าไม่เกิน 20 เมตร ทั้งนี้ พนักงานขับรถขนส่งสินค้าอาจปฏิเสธให้ความช่วยเหลือข้างต้นได้ หากโดยสภาพเห็นว่าการเคลื่อนย้ายหรือยกสินค้านั้นเป็นการลำบาก อาจต้องใช้ความพยายามเกินสมควรกว่ากรณีปกติ หรือพื้นที่อันตราย

8. ในกรณีที่รถขนส่งสินค้าไม่สามารถเข้าไปถึงสถานที่จัดส่งสินค้าตามข้อ 5 และ 6 ได้ พนักงานขับรถขนส่งสินค้าอาจพิจารณาช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสินค้าไปในตำแหน่งที่ตกลงไว้ได้ภายในระยะทางพื้นราบจากรถขนส่งสินค้าไม่เกิน 20 เมตร ทั้งนี้ พนักงานขับรถขนส่งสินค้าอาจปฏิเสธให้ความช่วยเหลือข้างต้นได้ หากโดยสภาพเห็นว่าการเคลื่อนย้ายหรือยกสินค้านั้นเป็นการลำบากเกินสมควรกว่ากรณีปกติ หรือพื้นที่อันตราย

9. พนักงานขับรถขนส่งสินค้าจะไม่ดำเนินการการจัดเรียงสินค้า หรือแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

10. แม็คโครไม่มีนโยบายจัดส่งสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เว้นแต่จะมีการประกาศในรายละเอียดสินค้า

11. เงื่อนไขในการตรวจรับและปฏิเสธสินค้า

11.1. สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยแม็คโคร ท่านสามารถตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าบนเอกสารใบคำสั่งซื้อ/ใบส่งสินค้า กรณีพบข้อผิดพลาดประการใด เช่น สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, ได้รับสินค้าไม่ครบ, สินค้าชำรุด เป็นต้น กรุณาแจ้งแม็คโครสาขาต้นทางหรือปฏิเสธรับสินค้า ณ เวลาส่งมอบสินค้ากับพนักงานขับรถส่งสินค้า หากผู้รับสินค้าลงชื่อรับสินค้าในเอกสารใบคำสั่งซื้อ/ใบส่งสินค้าแล้ว ถือว่าได้รับสินค้าครบตามจำนวนที่แจ้งไว้และในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้อง

11.2. สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ขายรายอื่น เงื่อนไขในการตรวจสอบสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการขนส่ง ทั้งนี้หากท่านพบความผิดปกติของบรรจุภัณฑ์จากภายนอก เช่น บรรจุภัณฑ์เสียหาย มีการรั่วซึม ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้า จากนั้นทางแม็คโครจะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและดำเนินการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่าน

12. หากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายใน 3 วันหรือตามข้อกำหนดการติดต่อลูกค้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ ทางแม็คโครขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อตามเงื่อนไขที่แม็คโครประกาศกำหนด

 

ฉันจะได้รับสินค้าเมื่อไหร่และสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้อย่างไร

เพื่อการส่งสินค้าที่รวดเร็วและถูกต้อง ขอความร่วมมือคุณลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ครบถ้วนและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการจะติดต่อท่านก่อนการนำส่งสินค้า

1.) สินค้าภายใต้การดำเนินการขายของแม็คโครโปร
ท่านอาจจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะของได้ แต่ขอให้ท่านมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันและเวลาที่ท่านกำหนด โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านก่อนนำส่งสินค้า

2.) สินค้าร้านค้าอื่น ๆ สินค้าที่จัดส่งโดยบริษัทขนส่งอื่น ๆ
เมื่อร้านค้าส่งสินค้าออกมาแล้ว อาจจะมีการอัปเดตหมายเลขพัสดุและชื่อบริษัทนำส่งในรายละเอียดการสั่งซื้อ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งของสินค้าได้ทั้งในแอปพลิเคชัน หรือท่านสามารถนำหมายเลขพัสดุไปตรวจสอบในเว็ปไซต์ของบริษัทขนส่งนั้น ๆ

3.) สินค้าที่ทำการจัดส่งโดยร้านค้าเอง
ท่านอาจจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะเบื้องต้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ร้านค้าจำเป็นต้องนำส่งสินค้าให้ได้ตามวันและเวลาที่ท่านกำหนดไว้ในหน้าการสั่งซื้อ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในสถานที่ที่มีการตกลงกันไว้ระหว่างสาขาและลูกค้า ณ จุดเดียว โดยจะไม่มีบริการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การจัดเรียงสินค้าให้ภายในร้านค้าให้แก่ลูกค้า การส่งสินค้าขึ้นบนของอาคาร เป็นต้น

หากท่านมีข้อสงสัยอื่น ๆ กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าของแม็คโครโปร
 

 

ข้อมูลที่จำเป็นในการระบุที่อยู่ในการนำส่ง

1.) รหัสไปรษณีย์และเขตหรืออำเภอ เนื่องจากทางทีมขนส่งของแม็คโครโปรจำเป็นต้องกระจายสินค้าตามรหัสไปรษณีย์ หากท่านใส่รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้การกระจายสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะก่อให้เกิดความล่าช้าได้

2.) ข้อมูลที่อยู่ เช่น บ้านเลขที่ ซอย ถนน ตำบล หรือจุดสังเกต เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องในการส่งสินค้า (ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ส่งสินค้าไม่สามารถติดต่อท่านได้ก่อนการนำส่ง เจ้าหน้าที่จะพยายามนำส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้)

3.) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของแม็คโครโปรจะพยายามติดต่อท่านก่อนการนำส่งสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะทราบถึงสถานะการนำส่งและสามารถวางแผนการรับสินค้าต่อไปได้

 

การคิดค่าขนส่งสินค้า
 

เนื่องด้วย Makro PRO มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการรวมถึงการขยายพื้นที่บริการและเพิ่มจำนวนรถขนส่ง Makro PRO อนุญาตปรับยอดสั่งซื้อขั้นต่ำเป็นยอดสั่งซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับการจัดส่งให้ท่านฟรี มีผลตั้งแต่ วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับยอดระหว่าง 999 - 2,999 บาท เราขออนุญาตคิดค่าส่ง 99 บาท (ซึ่งเรายังขออนุญาตจำกัดยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำเป็น 999 บาท) 

 

นโยบายการคืนสินค้าของ Makro PRO

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถส่งคำร้องขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยท่านสามารถยื่นเรื่องผ่านแผนกบริการลูกค้า Makro PRO ของเราได้ตามช่องทางการติดต่อของเรา ที่นี่

 

เงื่อนไขในการคืนสินค้าของ Makro PRO มีดังนี้

เหตุผลที่คืนสินค้า เงื่อนไข สินค้าต้องไม่ผ่านการเปิดหรือใช้งาน รวมถึงหีบห่อต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมป้ายต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์และของแถม

 

เหตุผลที่คืนสินค้า

เงื่อนไข

สินค้าต้องไม่ผ่านการเปิดหรือใช้งาน รวมถึงหีบห่อต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมป้ายต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์และของแถม

เปลี่ยนใจ

จำเป็น

จำเป็น

สินค้าไม่ตรงตามที่ได้โฆษณาไว้

จำเป็น

จำเป็น

สินค้าชำรุดเสียหาย

ไม่จำเป็น

จำเป็น

สินค้าหมดอายุ

จำเป็น

จำเป็น

ได้รับสินค้าผิดรายการ

จำเป็น

จำเป็น

 

ทั้งนี้ Makro Pro สงวนสิทธิ์ยกเว้นการคืนสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุด้านการเปลี่ยนใจ ตามรายการดังต่อไปนี้

1. สินค้าประเภทที่สามารถเน่าเสียได้เช่น อาหารสด อาหารแช่แข็ง ในกรณีได้รับสินค้าผิดและ/หรือไม่ครบเราจะดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนสินค้า คืนเงิน และ/หรือการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม เป็นรายกรณี

2. สินค้าที่มีความกังวลด้านสุขอนามัยเช่น ชุดชั้นใน เครื่องสำอาง ในกรณีได้รับสินค้าผิดและ/หรือไม่ครบเราจะดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนสินค้า คืนเงิน และ/หรือการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม เป็นรายกรณี

3. สิ่งตีพิมพ์เช่นหนังสือ นิตยสาร หรือสินค้าที่มีการออกรหัสการใช้งานเช่น CD key, Subscription code ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ/หรือดิจิทัล รวมถึงสินค้าที่มีออกใบรับประกันหรือใบรับรองในรูปเอกสารตีพิมพ์หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีได้รับสินค้าผิดและ/หรือไม่ครบเราจะดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนสินค้า คืนเงิน และ/หรือการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม เป็นรายกรณี

4. สินค้าที่มีการลดราคาพิเศษ หรือสินค้าที่มีการแจ้งตำหนิในรายละเอียดสินค้า ในกรณีได้รับสินค้าผิดและ/หรือไม่ครบเราจะดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนสินค้า คืนเงิน และ/หรือการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม เป็นรายกรณี

5. หากมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมอื่นๆ กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Makro PRO ได้ที่เบอร์ 1432 กด 2 หรือแชทกับเราได้ที่ LINE ID @MakroPRO ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24:00 น.

 

จะทำอย่างไรหากฉันได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน ได้รับสินค้าผิด ชำรุดเสียหาย มีตำหนิ หรือสินค้าหมดอายุ

ทาง Makro Pro ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากท่านประสบปัญหาขอให้ท่านดำเนินการตามนี้ 

1. ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราโดยเร็วที่สุดตามช่องทางติดต่อของเรา ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Makro PRO ได้ที่เบอร์ 1432 กด 2 หรือแชทกับเราได้ที่ LINE ID @MakroPRO ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24:00 น.

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการแนะนำขั้นตอนต่างๆให้แก่ท่าน และขอให้ท่านเตรียมรายละเอียดความเสียหาย

3. เตรียม ภาพถ่ายของความเสียหาย รวมถึงขอความร่วมมือในการแจ้งรายละเอียดของความเสียหายอย่างละเอียด จากนั้นส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่

4. หลังจากได้รับข้อมูลเจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาความเสียหายและดำเนินการจัดส่งสินค้าทดแทน เปลี่ยนสินค้าและ/หรือคืนเงินให้กับท่านตามมูลค่าความเสียหาย

Makro Pro จะดำเนินการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ท่าน และขอให้มั่นใจถึงขั้นตอนในการตรวจสอบและชดเชยของเรา ทั้งนี้หลังจากที่เราได้รับคำร้องและรายละเอียดของความเสียหายเราจะใช้เวลา 3 – 5 วันทำการในการพิจารณาการชดเชย และในกรณีที่มีการคืนเงินระยะเวลาในการได้รับเงินคืนนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของช่องทางการชำระเงิน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “คำถามที่พบบ่อย” จากนั้นค้นหาคำว่า “ระยะเวลาในการคืนเงิน” และในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดของขนส่งซึ่งใช้เวลาสูงสุด 7 วันทำการ

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาการชดเชยเป็นรายกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวและการตัดสินนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านและความรวดเร็วในการพิจารณา เราขอให้ท่านเตรียมรายละเอียดของความเสียหายอย่างชัดเจนและแม่นยำ

 

จะทำอย่างไรหากสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามโฆษณา

ทาง Makro Pro ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หากท่านประสบปัญหาขอให้ท่านดำเนินการตามนี้ 

1. ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราโดยเร็วที่สุดตามช่องทางติดต่อ ดังนี้

2. เจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการแนะนำขั้นตอนต่างๆให้แก่ท่าน และขอให้ท่านเตรียมรายละเอียด

3. เตรียม ภาพถ่ายของความเสียหาย รวมถึงขอความร่วมมือในการแจ้งรายละเอียดของความเสียหายอย่างละเอียด และเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลอ้างอิงของคำโฆษณาสินค้า จากนั้นส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่

4. หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณา และหากพบว่าสินค้าที่ท่านได้รับไม่ตรงกับคำโฆษณา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเตรียมการคืนสินค้า

5. ขอให้ท่านทำการคืนสินค้า ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หลังจากตรวจพบว่าสินค้าได้ถูกส่งคืน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่าน โดยอาจไม่ต้องรอให้สินค้าส่งคืนผู้ขายก่อน

6. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาการนำสินค้าลงจากแพลตฟอร์มและบังคับใช้มาตรการของเราต่อผู้ขาย เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น

หลังจากที่เราได้รับคำร้องและรายละเอียดของความเสียหายเราจะใช้เวลา 3 – 5 วันทำการในการพิจารณาการการคืนสินค้า และระยะเวลาการคืนเงินนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของช่องทางการชำระเงิน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “คำถามที่พบบ่อย” จากนั้นค้นหาคำว่า “ระยะเวลาในการคืนเงิน”

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาการชดเชยเป็นรายกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวและการตัดสินนั้นถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านและความรวดเร็วในการพิจารณา เราขอให้ท่านเตรียมรายละเอียดของความเสียหายอย่างชัดเจนและแม่นยำ

 

หลังจากสั่งซื้อสินค้าฉันสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่

หลังจากที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้า พร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้น ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราโดยเร็วที่สุดตามช่องทางติดต่อ ดังนี้

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์เตรียมการสินค้าของผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายยังไม่ได้ทำการกดรับคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ท่านทำการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยตนเองในแอปพลิเคชั่น Makro Pro

3. หากสินค้าได้ถูกจัดส่งออกมาแล้ว ขอให้ท่านปฏิเสธการรับสินค้ากับพนักงานขนส่ง จากนั้นพนักงานขนส่งจะแจ้งเรื่องกลับมาที่ Makro Pro และเราจะดำเนินการคืนเงินให้ท่าน ตามช่องทางการชำระเงิน และระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการชำระเงิน นอกจากนี้หากท่านได้รับสินค้า ท่านสามารถคืนสินค้าได้ตามข้อกำหนดข้างต้น

4. ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อ แต่จะไม่มีการคืนเงินเนื่องจากยังไม่มีการชำระเงินเข้ามา ทั้งนี้ระบบจะดำเนินการแจ้งสถานการณ์ชำระเงินทันทีหลังจากที่ท่านทำการชำระเงิน หากท่านประสบปัญหาการใช้งานท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ช่องทางติดต่อ ดังนี้

 

ระยะเวลาในการคืนเงินนานเท่าไหร่

หลังจากที่คำร้องในการคืนสินค้า และ/หรือคืนเงินของท่านได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ท่านสามารถอ้างอิงถึงการคืนสินค้าและการคืนเงินได้จากข้อมูลข้างต้น) ทางเราจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่านตามช่องทางที่ได้ท่านชำระเงิน เช่น การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะทำการคืนเงินกลับเข้าไปยังบัตรเครดิตที่ทำรายการ

ระยะเวลาในการคืนเงินนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการรับชำระเงิน ท่านสามารถอ้างอิงข้อมูลได้ตามตารางด้านล่าง

วิธีการชำระเงิน                          

ช่องทางการชำระและคืนเงิน                                    

ระยะเวลาการคืนเงิน                                             

บัตรเครดิต

คืนเงินผ่านบัตรเครดิตที่ทำรายการ

สูงสุด 45 วันทำการ

บัตรเดบิต

คืนเงินผ่านบัตรเดบิตที่ทำรายการ

สูงสุดถึง 30-45 วันทำการ

ทรูมันนี่วอลเล็ต

ทรูมันนี่วอลเล็ตที่บัญชีทำรายการ

สูงสุด 2 วันทำการ

การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร

ท่านสามารถเลือกคืนเงินได้ 2 วิธี คือ

1. ท่านสามารถระบุบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินคืนได้โดยชื่อผู้รับต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อ
2. ท่านสามารถเลือกคืนในรูปแบบ Makro Pro Point ได้
1. หากรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารสูงสุด 5-7วันทำการ 
2. หากรับเงินคืนในรูปแบบ Makro Pro Point ครั้งแรกหลังให้ข้อมูลจะใช้เวลา 5-7วันทำการ และในออเดอร์ถัดไปจะใช้เวลาคืนภายใน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการส่งข้อมูลให้กับเรา

ชำระเงินปลายทาง​

ท่านสามารถเลือกระบุบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินคืนไดโดยชื่อผู้รับต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อ

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินนั้นๆ (ตามข้อมูลข้างต้น)

หมายเหตุ สำหรับการคืนเงินผ่านธนาคาร เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลบัญชีธนาคารหรือติดต่อท่านเพื่อให้กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารผ่านหน้าแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ Makro Pro ในการคืนเงิน และผู้ชำระเงินจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีในการคืนเงิน ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนเงินสำหรับช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยระยะเวลาจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ระบบได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน

 

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าในใบกำกับภาษีมีข้อมูลผิดพลาด

1.) สำหรับสินค้าที่ขายและจัดส่งโดยแม็คโคร
ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าของแม็คโครโปรเพื่อประสานงานในการแก้ไขใบกำกับภาษีของท่าน ทั้งนี้กรุณาเก็บใบกำกับภาษีตัวจริงที่ผิดเพื่อส่งมอบให้กับสาขาที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน

หลังจากที่ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบกำกับภาษีใหม่ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึง 14 วัน โดยทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทางแม็คโครโปรต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

2.) สำหรับสินค้าที่ขายและจัดส่งโดยร้านค้าอื่น ๆ
ท่านกรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในการแก้ไขใบกำกับภาษี โดยท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าของแม็คโครโปรเพื่อประสานงานกับทางร้านค้าในการแก้ไขใบกำกับภาษีของท่าน ทั้งนี้กรุณาเก็บใบกำกับภาษีตัวจริงไว้เพื่อขั้นตอนในการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าของแม็คโครโปรต้องขอเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอแก้ไขใบกำกับภาษีดังนี้

- ในนามส่วนบุคคล ต้องส่งสําเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการของผู้กรอกคําร้อง
- ในนามบริษัท ต้องส่ง สําเนา ภ.พ. 20

 

เงื่อนไขในการแก้ใบกำกับภาษีมีอะไรบ้าง

1). ใบกำกับภาษีต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบกำกับภาษี

2). สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีที่ชื่อผู้เสียภาษี ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สถานประกอบการ สะกดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่

3). ไม่สามารถเปลี่ยนรายละเอียดทั้งชื่อผู้เสียภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมกันได้

 

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจาก Makro PRO

1.) ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลด หรือ แม็คโครโปรพอยท์เพื่อชำระค่าสินค้าเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันแม็คโครโปร และแม็คโครทั่วประเทศ เท่านั้น

2.) ท่านไม่สามารถแลกเปลียนรหัสส่วนลด หรือ แม็คโครโปรพอยท์เป็นเงินสดได้

3.) ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลด หรือ แม็คโครโปรพอยท์เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันแม็คโครโปร และแม็คโครทั่วประเทศ ตามกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อความที่ส่งให้ โดยจะระบุรายละเอียดได้แก่

- จำนวนครั้งที่จำกัดในการใช้งาน
- ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ
- ช่วงวันที่สามารถใช้งานได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Makro PRO ได้ที่เบอร์ 1432 กด 2 หรือแชทกับเราได้ที่ LINE ID @MakroPRO ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24:00 น.

ฉันจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำหรับบัตรสมาชิกแม็คโครได้อย่างไร

หากท่านต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ได้สมัครบัตรแม็คโครไว้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อแก้ไขเบอร์โทรได้ที่ ศูนย์บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแม็คโคร โทร 1432 กด 1
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 18.00 น. ยกเว้น วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


นโยบายความเป็นส่วนตัว

1). ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ โดยคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่
2). ซึ่งท่านยังสามารถขอใช้สิทธิตามขอบเขตของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวท่านเองผ่านการตั้งค่าของแอปพลิเคชั่น Makro PRO ดังนี้
 

  • การขอเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทร
  • การขอประวัติการซื้อสินค้าของท่าน
  • การเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล

3). หากท่านไม่สะดวกในการดำเนินการในข้อที่ 2 ท่านยังสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่ เราจะดำเนินการตามคำร้องของท่านอย่างเร็วที่สุดตามลำดับ
4). ทั้งนี้ท่านยังสามารถยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ทำการเข้าไปยังแอปพลิเคชั่น Makro PRO จากนั้นลงชื่อเข้าใช้งาน
  • ไปยัง “อื่นๆ” เลือกจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นท่านสามารถทำการเลือกเปิด ให้ความยินยอมได้เป็นส่วนๆ
  • จากนั้นระบบจะดำเนินการให้ท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 14 วันทำการ

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...