เลือกรหัสไปรษณีย์

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บทนำ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้บริการ ข้อมูล และขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดทำและให้บริการด้านออนไลน์ รวมถึงการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Makro PRO (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) สำหรับให้บริการ ข้อมูล และการสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทแก่ลูกค้าสมาชิกแอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ท่าน” หรือ “ลูกค้า”)  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด 

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าชมและใช้งานแอปพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้ง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน การให้บริการสั่งซื้อสินค้าทุกประเภท หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้าสมาชิกผ่านทางแอปพลิเคชัน ดังที่จะกล่าวต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย

ขอบเขตนโยบาย

นโยบายนี้ครอบคลุมถึง

 • วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
 • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
 • ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิของท่าน
 • การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ข่าวสารทางการตลาด
 • กรณีการเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ติดต่อเรา

 

วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

เมื่อท่านลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชัน

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่ง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบผ่านทางแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน

- ข้อมูลทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ความสนใจ การตั้งค่า หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP Address) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน

เมื่อท่านทำธุรกรรมทางการค้าและการชำระเงิน

- ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดข้อมูลการซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชัน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)

ท่านได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ เช่น การรับของรางวัลผ่านการร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ หรือการร่วมงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง

- ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่ง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 

- ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้

ท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดของบริษัทฯ  หรือ รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล

- ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 

ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ โดยทั้งผ่าน/ไม่ผ่านระบบออนไลน์

 

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 

- ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร

- ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

- ความเห็น ข้อมูล ข้อแนะนำต่างๆ

 

 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้ความยินยอมในการเก็บ อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ใช้บังคับภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทฯ จะยังคงเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เคยเก็บรวบรวมไว้ต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านเคยให้ข้อมูลไว้

 

ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลศาสนา และ/หรือหมู่โลหิต ที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง หรือที่จะกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ ที่จำเป็นในการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการต่างๆ อาจอาศัย (1) ฐานความยินยอม (Consent) (2) ฐานสัญญา (กล่าวคือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา (Contract)) (3) ฐานหน้าที่ตามกฏหมาย (Legal Obligation) และ (4) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) โดยมีวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 

 1. เพื่อดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตน และดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครสมาชิกการเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน และการจัดหาสินค้าและบริการตามความต้องการของท่าน
 2. เพื่อดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อตามรายการคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านที่ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน
 3. เพื่อดำเนินการและตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ และการคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Refund) ตามที่ได้รับคำร้องขอจากท่าน
 4. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้า และการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
 5. เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของแอปพลิเคชันและการบริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านและลูกค้าในอนาคตมากยิ่งขึ้น
 6. เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสาร การทำการตลาด การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การมอบของรางวัล รวมถึงข้อเสนอส่วนลด และสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ เสนอหรือมอบให้แก่ท่าน
 7. เพื่อดำเนินการวิจัยทางการตลาด ประเมินผลการดำเนินงาน และสำรวจความพึงพอใจของท่านในการใช้แอปพลิเคชัน และดำเนินการสำรวจด้านการตลาดอื่นๆ เพื่อจัดให้มีสินค้า บริการ และข้อเสนอต่างๆ ตรงตามความต้องการของท่าน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 8. เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 9. เพื่อการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ
 10. เพื่อดำเนินการตามคำขอที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น การออกใบกำกับภาษี
 11. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันการทุจริต อาชญากรรม และปฏิบัติตามกฏหมายรวมถึงใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามและสืบค้นเพื่อการตรวจสอบการกระทำความผิด การทุจริต และเพื่อการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม
 12. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 13. เพื่อการโอน สิทธิ หน้าที่ และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญาซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย และ/หรือ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ในแอปพลิเคชัน หรือแจ้งเป็นประกาศที่สาขาของบริษัทฯ ให้ท่านทราบ โดยอาจจะต้องมีการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม          

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 2. คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในแอปพลิเคชัน
 3. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดทำและดูแลระบบแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินออนไลน์ ผู้รับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา ผู้ให้บริการสื่อกลางการติดต่อซื้อขาย ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ เป็นต้น
 4. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
 5. บุคคลภายนอกอื่น ตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
 6. ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ เป็นต้น

 

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ภายในประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ หรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหากการเปิดเผยใดๆ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนนำไปประมวลผลต่อ ซึ่งการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ และจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง บริษัทต่างๆ หรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียวกันกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกของบริษัทฯ หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือจนกว่าท่านได้แจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ

 

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

1

สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านและอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ เฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอ และ/หรือตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ในบางกรณีบริษัทฯ อาจทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

2

สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ และมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

3

สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

1)          เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

2)          เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ สถิติ

เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4

สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1)    เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

2)          เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ต่อไป

3)          เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้

4)          เมื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1)          อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือไม่

2)          เป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านขอให้ระงับแทน

3)          เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านยังมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4)          เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิในการปฏิเสธคำขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เมื่อการถอนความยินยอมนั้นถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

 

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

7

สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกการปฏิเสธดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลลงในบันทึกรายการ

8

สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถทำได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

 

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หรือทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลภายนอกอันเป็นผลจากการที่ท่านไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง

 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 

ข่าวสารทางการตลาด 

บริษัทฯ จะมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข่าวสารทางการตลาดต่างๆ ไปให้ท่านเป็นครั้งคราวหากท่านแสดงความประสงค์ในการรับข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าวจดหมายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถจัดการความยินยอม รวมถึงยื่นคำร้องเพื่อขอยกเลิกการรับข่าวสารได้ด้วยตนเอง โดยการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชั่นMakro PRO หลังจากลงชื่อเข้าใช้งาน > เลือกคำสั่ง ‘อื่นๆ’ > ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว > ทำการปิดการยินยอม

 

กรณีการเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

แอปพลิเคชันของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลดังกล่าว หรือในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลอื่น หรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นๆ ต่อไป  

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวโดยจะมีการประกาศในช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ซึ่งเรียงตั้งแต่หน้าแอปพลิเคชั่น Makro PRO อีเมล์ และเว๊บไซต์ของบริษัท สามารถคลิก ที่นี่ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว

            

ติดต่อเรา

หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม หรือต้องการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

 

แม็คโคร โปร

สถานที่ติดต่อ: Makro Digital Center 3498 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทรศัพท์: 02-026-6855  ทุกวัน เวลา 9:00-18:00 น.

Line: @MakroPRO ทุกวัน เวลา 7:00-21:00 น.

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทรศัพท์: 02-779-9955  ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8:00-18:00 น.

อีเมล: PDPA-DPO-CUS@siammakro.co.th

 

[ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565]