Makro Pro Logo

ระบุรหัสไปรษณีย์

Category List

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Makro Digital Services (บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน))

 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและให้บริการด้าน ออนไลน์ และ ดิจิทัล ครอบคลุมบริการในสื่อออนไลน์ทุกประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงบริการในสื่อออนไลน์ และ บริการในกลุ่มดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เช่น ช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนเข้าใช้บริการต่างๆของ บริษัทฯผ่านช่องทาง ออนไลน์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการออนไลน์โดยละเอียด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามมายังบริษัทฯได้ที่ Call Center 1432 ต่อ 2 ทุกวัน เวลา 09:00 – 20:00 หรือ LINE Official Account: @MakroPro ทุกวัน เวลา 07:00 – 21:00

 การเข้าชมหรือการเข้าใช้บริการใดๆ ผ่านทางบริการออนไลน์ของบริษัทฯนี้ ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้โปรดระงับการเข้าใช้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ ในทุกช่องทาง

1.               บทนำ

1.1.   ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี้หรือเปิดบัญชี (“บัญชี”) เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Makro”, “Makro PRO”, “บริษัทฯ”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) “บริการ” ที่เราจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) ไซต์ (ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยไซต์และโดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ Makro PRO ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์ และ (ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริการแอปพลิเคชันบนมือถือใดๆ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ("เนื้อหา") คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย Makro PRO

1.2.   บริการที่รวมบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจัดหาสถานที่และโอกาส เพื่อการขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ”) และผู้ขาย (“ผู้ขาย”) (เรียกรวมว่า “คุณ” ท่าน “ผู้ใช้” หรือ “คู่ให้สิทธิให้”) สัญญาขายที่แท้จริงเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง และ Makro PRO ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาขายระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด บัญชีรายชื่อสินค้า การรับประกันการซื้อ ความรับผิดต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้ Makro PRO ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ อีกทั้ง Makro PRO ไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ และ Makro PRO ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริงๆ

1.3.   ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของไซต์ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนด นโยบาย และเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้

1.4.   Makro PRO สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ Makro PRO อาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้ายอาจทำงาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว และ Makro PRO ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด

1.5.   Makro PRO สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี Makro PRO คุณได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่และ/หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ (“นิติภาวะ”) คุณจะต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

2                ความเป็นส่วนตัว

2.1.   ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับ Makro PRO เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า Makro PRO เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

2.2.   เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของคุณ คุณ:

2.2.1.         ยินยอมให้ Makro PRO เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.2.2.         ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ Makro PRO และของคุณร่วมกัน

2.2.3.         จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Makro PRO เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เว้นแต่การเข้าเปิดเผยหรือการเข้าถึงเป็นไปโดยผลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2.3.   ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตามและเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

3.               สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

3.1.   Makro PRO มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของ Makro PRO และ/หรือ เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ จะไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

4.               การสมัครสมาชิกและระบบความปลอดภัย

4.1.    การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับไซต์ของ Makro PRO คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว คุณจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่ง Makro PRO จะจัดการข้อส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Makro PRO

4.2.   ในระหว่างการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก คุณต้องเลือกรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน ("ID ผู้ใช้") และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Makro PRO เห็นว่า สร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม ทาง Makro PRO มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ คุณอาจสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ Makro PRO ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากคุณกระทำการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณ

4.3.   คุณตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดการใช้งานบนไซต์ (ค) แจ้ง Makro PRO ทันทีหากมีการใช้บัญชี ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้ Makro PRO จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้

4.4.   คุณตกลงว่า Makro PRO อาจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ยกเลิกคำสั่งซื้อ ยกเลิกบัญชีและ ID ผู้ใช้ของคุณทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือ ID ผู้ใช้ของคุณออกจากไซต์ หรือในกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้นอาจระงับการขายหรือการคืนเงินใดๆอย่างถาวรและ/หรือใช้มาตราการอื่นใดที่ Makro PRO เห็นสมควร มูลเหตุสำหรับการยกเลิกดังกล่าวอาจได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานๆ (ข) การละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ (ง) การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี (จ) การแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก (ฉ) การซื้อสินค้าจากผู้ขายรายเดียวหรือกลุ่มผู้ขายเดียวกันในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากเกินปกติ (ช) การใช้ voucher ส่วนลดในทางที่ผิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดซึ่ง การจำหน่ายvoucherส่วนลดให้แก่บุคคลอื่น หรือการจำหน่าย voucher ส่วนลด หรือเครดิต(credit)โดยการเพิ่มราคาให้สูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริง หรือการใช้voucherส่วนลดในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากเกินปกติบนไซต์ () มีพฤติกรรมกักตุนสินค้า หรือ (ฌ) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Makro PRO การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Makro PRO อาจยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ

4.5.   ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนได้หากแจ้งให้ Makro PRO ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางที่ Makro PROกำหนด ว่าประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีสมาชิกดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อ Makro PRO หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ Makro PRO ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าว

5.               เงื่อนไขการใช้งาน

5.1.   สิทธิ์การใช้งานไซต์นี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ Makro PRO เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล

5.2.   คุณตกลงที่จะไม่:

5.2.1.         อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

5.2.2.         ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด ของเรา

5.2.3.         อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

5.2.4.         ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

5.2.5.         ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ

5.2.6.         เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Makro PRO

5.2.7.         ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้

5.2.8.         ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เป็นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิดหรือเป็นการหลอกลวง

5.2.9.         เปิดใช้หรือมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้

5.2.10.       เข้าถึงแพลตฟอร์มของ Makro PRO เปิดบัญชีผู้ใช้หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ไม่เป็นทางการของ Makro PROซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด

5.2.11.       ปรับเปลี่ยนราคาของสินค้าหรือแทรกแซงบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ใช้รายอื่น

5.2.12.       ดำเนินการใดๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบให้ข้อคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน

5.2.13.       พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ Makro PRO นำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย Makro PRO

5.2.14.       เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

5.2.15.       อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้

5.2.16.       อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้

5.2.17.       อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้

5.2.18.       อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้

5.2.19.       ทำให้กระบวนการไหลปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง

5.2.20.       แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์

5.2.21.       ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง

5.2.22.       ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีอำนาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย

5.2.23.       ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น

5.2.24.       ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ Makro PRO ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงขายในเรื่องนั้นๆ ด้วย

5.2.25.       ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน

5.2.26.       ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือ

5.2.27.       สั่ง หรือ สนับสนุนให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมนอกไซต์

5.3    คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณ (ไม่ใช่ Makro PRO) ที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางไซต์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ Makro PRO ไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์ และดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้ไซต์ คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Makro PRO จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนไซต์

6.               การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

6.1.   การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายใดๆ ของ Makro PRO อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้

6.1.1.         บัญชีรายชื่อถูกลบ

6.1.2.         ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี

6.1.3.         บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา

6.1.4.         ถูกดำเนินคดีอาญา

6.1.5.         ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล

7.               หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ Call Center 1432 ต่อ 2 หรือ LINE Official Account: @MakroPro การรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.   ตามที่ระบุไว้ข้างต้น Makro PRO ไม่อนุญาตให้มีการลงสินค้าที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์หรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (“เจ้าของ IPR”)

7.2.   ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ Makro PRO ไม่ว่าในทางใด Makro PRO มิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้และมิได้ครอบครองและ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใดๆ ที่ลงรายการไว้บนไซต์

7.3.   หากคุณเป็นเจ้าของ IPR หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งแบบฟอร์มออนไลน์ที่ LINE Official Account: @MakroProและส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้เราและ Makro PRO จะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้

7.4.   ข้อเรียกร้องภายใต้ส่วนที่ นี้ต้องจัดส่งให้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดย Makro PRO ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย (ก) ลงลายมือชื่อจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ IPR หรือ ตัวแทน IPR (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้ข้อมูล”) (ข) คำอธิบายถึงประเภทและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและหลักฐานแห่งสิทธิต่างๆ (ค)คำอธิบายลักษณะของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาพร้อมรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ Makro PRO สามารถประเมินข้อร้องเรียนได้ (ง) URL ของรายชื่อที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด (จ) ข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ Makro PRO ติดต่อผู้ให้ข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (ฉ) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อร้องเรียนนี้ได้ยื่นเข้ามาด้วยความเชื่อโดยสุจริตและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุโดยผู้ให้ข้อมูล ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ IPR หรือตามที่กฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการได้ (ช) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนั้นถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เราอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้จัดเตรียมมาให้ นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลรับรองว่าตนมีสิทธิอย่างเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ IPR ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนดังกล่าว

7.5.   นอกจากกรณีที่มีการละเมิดสิทธิสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุข้างต้น Makro PRO ไม่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการใดๆ ในการบังคับใช้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ขาย รวมถึงเรื่องสิทธิในการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และเรื่องการควบคุมราคา

7.6.   ผู้ขายแต่ละรายและทุกรายตกลงที่จะไม่ให้ Makro PRO และบริษัทในเครือ รับผิดชอบจากข้อเรียกร้องทั้งหมด จากการกระทำจากความเสียหายและการตัดสินในการนำเนื้อหาหรือรายการผลิตภัณฑ์ใด ๆ ออก อันเกิดจากการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ

8.               รายละเอียดสินค้าและบริการ ราคา ส่วนลด และการสั่งซื้อ

8.1.   ผู้ขายจะระบุรายละเอียดสินค้าและราคาเพื่อให้ผู้ซื้อได้ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเบื้องต้นอันถือเป็นการทำคำชี้ชวนให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการและได้ดำเนินการสั่งซื้อตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า และสถานที่รับสินค้าในเอกสารที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ

8.2.   ค่าบริการใดๆในไซต์ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้สำหรับบริการชนิดนั้นๆ

8.3.   ผู้ซื้ออาจใช้แต้ม Makro PRO POINT หรือคูปองส่วนลดต่างๆที่ได้รับจากการส่งเสริมการขายของผู้ขายและ/หรือไซต์ เพื่อใช้ลดราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ได้ตามเงื่อนไขของแต้ม Makro PRO POINT หรือคูปองส่วนลดที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

8.4.   บริษัทฯสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำให้สอดคล้องกับต้นทุนทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป กล่าวคือผู้ใช้จะไม่สามารถทำการยืนยันคำสั่งซื้อได้หากมูลค่าคำสั่งซื้อต่ำกว่ามูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ทั้งนี้ มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำจะถูกแจ้งแก่ท่านในไซต์เป็นครั้งคราว

8.5.   เมื่อผู้ซื้อกดยืนยันการสั่งซื้อพร้อมชำระเงินเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วจะถือว่าผู้ซื้อได้ทำคำเสนอซื้อสินค้าให้แก่ผู้ขายโดยตรง และเมื่อผู้ขายได้กดยืนยันคำสั่งซื้อผ่านระบบให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ขายทำคำสนองรับคำเสนอของผู้ซื้อ อันมีผลทำให้เกิดสัญญาซื้อขายขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่ทำการกดยืนยันคำสั่งซื้อภายใน 48 ชั่วโมง ให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิกเนื่องจากเป็นการที่ผู้ขายไม่สนองรับคำเสนอภายในเวลาสมควร

8.6.   สำหรับสินค้าบางประเภทที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะหรือตามที่บริษัทฯกำหนดไว้เป็นพิเศษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ขายจะขายสินค้าดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ซื้อที่มีใบอนุญาตขายสุราที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้นและภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ปริมาณการซื้อขั้นต่ำของสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ต่ำกว่า 10 ลิตร ต่อ 1 คำสั่งซื้อ และ (2) ไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 18.00 ของวันก่อนหน้าวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 . ของวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผู้ขายรับรองและรับประกันว่าตนมิใช่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากตนซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวไปเพื่อประกอบกิจการการค้า และทั้งตนได้รับใบอนุญาตขายสุราจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย ครบถ้วนสมบูรณ์และยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายโดยมิได้สิ้นอายุ ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน

8.7.   เนื่องจากการซื้อขายข้างต้นเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยแท้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันว่าสินค้าจะเหมาะกับธุรกิจหรือความประสงค์เฉพาะใดๆ ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ซื้อขายดังกล่าว หากมีความเสียหายอันเกิดขึ้นจากธุรกรรมการซื้อขายหรือสินค้าที่ทำการซื้อขาย ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายในกระบวนการระงับข้อพิพาททางกฎหมายกันเอง ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น Makro PRO จะกำหนดช่องทางให้ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาระงับข้อพิพาทกันโดย Makro PRO จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้น ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าจะรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวและไม่ทำให้บริษัทฯ Makro PRO และบริษัทในเครือ ต้องได้รับความเสียหายหรือถูกข้อเรียกร้อง จากการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

8.8.   หากท่านไม่แน่ใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ท่านประสงค์จะซื้อ เหมาะกับธุรกิจหรือจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่านหรือไม่ ให้ท่านสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โทร 1432 ต่อ 2 หรือ LINE Official Account: @MakroProทุกวัน เวลา 07.00-21.00น. ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

9.               ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง

9.1.   คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะบนไซต์ แอปพลิเคชันของ Makro PRO และสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการยืนยันชำระเงินเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขพิเศษในแต่ละคูปอง

9.2.   Makro PRO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้รหัสคูปองส่วนลด ในกรณีที่คูปองส่วนลดได้ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยกล่าวถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

9.2.1.         กรณีที่น่าสงสัยหรือฉ้อโกง ในการใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลด

9.2.2.         เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขพิเศษในแต่ละคูปอง หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีคูปองแทนเงินสดส่วนลด 1 รหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชีผู้ใช้งาน หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยผู้ใช้งานรายเดียวกันหรือกลุ่มผู้ใช้งานรายเดียวกัน และ/หรือการใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดโดยเจตนาที่ไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย หรือใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย ท่านตกลงว่า Makro PRO มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกสิทธิใดๆในคูปองดังกล่าวต่อท่านได้ทันที รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้สิทธิในทางที่ไม่ถูกต้องหรือโดยเจตนาที่ไม่สุจริตต่อท่าน โดยท่านตกลงจะชำระค่าเสียหายเช่นว่านั้นทันทีโดยไม่อิดเอื้อน

9.3.   เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองส่วนลด ไม่สามารถ (1) ใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ (เว้นแต่เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วและ (2) ใช้กับสินค้าที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขายได้

9.4.   ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับรหัสคูปองส่วนลดพิเศษ (เช่น ช่วงระยะเวลา จำนวนเงินที่ลดราคา จำนวนรหัสคูปองส่วนลด และสินค้าที่ร่วมรายการ) และรหัสคูปองส่วนลดพิเศษเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย

9.5.   คูปองแทนเงินสดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9.6.   Makro PRO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.7.   ในกรณีคูปองส่วนลดมีการจัดทำโดยและ/หรือร่วมจัดทำกับบริษัทคู่ค้า/พันธมิตรทางการค้า (partnership) เงื่อนไขของคูปองส่วนลดอาจมีการเพิ่มเติม/ ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย Makro PRO และ/หรือพันธมิตรทางการค้า

9.8    คูปองส่วนลดจะไม่ถูกนำมาใช้กับการซื้อสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ อาหารสำหรับทารกและเด็ก (เช่น นมผงสำหรับทารกและเด็ก) ยา และสินค้าอื่นใดที่ไม่ร่วมรายการตามที่ Makro PRO ประกาศกำหนด (ทั้งนี้ สินค้าอื่นใดที่ไม่ร่วมรายการให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สินค้าที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขาย (เว้นแต่ สินค้านั้นมีการประกาศกำหนดเงื่อนไขพิเศษเป็นอย่างอื่นบนไซต์) ยกตัวอย่างเช่น กรณีการซื้อสินค้าที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขาย ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้คูปองส่วนลดที่ตนได้รับมาเป็นส่วนลดค่าสินค้าในส่วนที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขายได้)

10.             ระบบการให้รางวัล Makro PRO POINT

10.1. ภายใต้บังคับของข้อ 10.14 ผู้ใช้อาจได้แต้ม (“Makro PRO POINT”) โดยการซื้อสินค้าบนไซต์ ห้างสาขาของ Makro หรือผ่านกิจกรรมการตลาดอื่นๆของ Makro ตามที่ Makro และ/หรือ Makro PRO อาจพิจารณาเป็นครั้งคราว ในอัตราปกติคือ ทุกๆ 1,000 บาท (หลังหักค่าขนส่งและส่วนลด) จะได้รับ 1 Makro PRO POINT (เศษที่เกินให้ปัดทิ้ง) [เช่น หากผู้ใช้ซื้อสินค้าบนไซต์มูลค่า 1,999 บาท ผู้ใช้จะได้รับ 1 Makro PRO POINT] อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอัตราการได้แต้มอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่ Makro PRO และ/หรือ Makro กำหนดและแจ้งล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า การสนับสนุนของพันธมิตรทางการค้า และมาตรการส่งเสริมการขายในขณะนั้น เป็นต้น

10.2. ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ Makro PRO POINT เป็นเพียงแต้มสะสมที่ได้รับจากและใช้กับกิจกรรมทางการตลาดของไซต์ และ/หรือ ห้างสาขาของ Makro เท่านั้น ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของผู้ใช้และไม่สามารถซื้อ ขาย โอน แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้

10.3. ในกรณีที่ผู้ใช้ซื้อสินค้าจากห้างสาขาของ Makro แต้ม Makro PRO POINT จะถูกบันทึกลงบนบัญชีของผู้ใช้ภายในวันถัดไปนับจากวันที่ผู้ใช้ชำระราคาสินค้ารายการนั้นครบถ้วน

10.4. ในกรณีที่ผู้ใช้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Makro PRO แต้ม Makro PRO POINT จะถูกบันทึกลงบนบัญชีของผู้ใช้ภายในวันถัดไปนับจากวันที่สินค้ารายการดังกล่าวถูกจัดส่งถึงผู้ใช้ครบถ้วน

10.5. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแต้ม Makro PRO POINT คงเหลือและแต้มที่จะหมดอายุ ตรวจสอบสิทธิประโยชน์และแคมเปญส่งเสริมการขาย อัตราการได้แต้มหรืออัตราคำนวณมูลค่าของแต้ม Makro PRO POINT และใช้แต้มสะสมเป็นส่วนลดหรือแลกเป็นสิทธิประโยชน์อื่นๆตามที่ Makro PRO และ/หรือ Makro กำหนด ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Makro PRO และที่ห้างสาขาของ Makro 

10.6. ภายใต้บังคับของข้อ 10.1ผู้ใช้สามารถใช้แต้ม Makro PRO POINT (1) เป็นส่วนลดค่าสินค้าและค่าบริการบนไซต์และที่ห้างสาขาของ Makro ในอัตรา 1 Makro PRO POINT เป็นส่วนลด บาท (หรืออัตราอื่นใดตามที่ Makro PRO และ/หรือ Makro อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในแต่ละแคมเปญส่งเสริมการตลาดหรือเป็นการทั่วไป เป็นการล่วงหน้า) ทั้งนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Makro PRO POINT เป็นส่วนลดเต็มจำนวนได้ [เช่น หากคำสั่งซื้อมีมูลค่า 100 บาท และผู้ใช้มี 100 Makro PRO POINT ผู้ใช้สามารถใช้เพียง 99 Makro PRO POINT แลกเป็นส่วนลดค่าสินค้าและบริการได้เท่านั้น โดยผู้ใช้จะต้องชำระเงินเพิ่มอีก บาทในส่วนต่าง] และ/หรือ (2) ใช้แลกสิทธิประโยชน์อื่นใด เช่น สินค้าที่ระลึกหรือสินค้าพรีเมียม ตามที่ Makro PRO และ/หรือ Makro กำหนดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขในแต่ละแคมเปญส่งเสริมการตลาด

10.7. ในการใช้แต้มข้างต้น ผู้ใช้ยินยอมจะปฏิบัติตามมาตรการที่ Makro กำหนดสำหรับการตรวจสอบและยืนยันสิทธิในแต้ม Makro PRO POINT ทุกครั้ง แต้ม Makro PRO POINT สะสมที่ถูกใช้หรือแลกผ่านทางไซต์และ/หรือห้างสาขาของ Makro จะถูกนำไปประมวลผลและหักออกจากแต้มที่คงเหลืออยู่ทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอีเมลสรุปการใช้หรือแลกแต้ม แต่อาจสามารถตรวจสอบประวัติการแลกแต้มได้ที่เมนู "ประวัติการใช้งาน"

10.8. เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันการใช้หรือแลกแต้ม Makro PRO POINT เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนแต้มได้ทุกกรณี

10.9. แต้ม Makro PRO POINT สะสมที่ใช้หรือแลก จะถูกหักจากแต้มที่ใกล้หมดอายุที่สุดก่อน (มาก่อน ไปก่อน)

10.10.                 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้คืนสินค้าที่ซื้อจากไซต์และ/หรือห้างสาขาของ Makro ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ตกลงคืนแต้ม Makro PRO POINT ที่ได้รับ และ/หรือคืนสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากการแลกแต้มไปแล้วตามสัดส่วน [เช่น หากผู้ใช้ซื้อสินค้าหลายรายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ผู้ใช้จะได้รับแต้มจากการซื้อดังกล่าวมาก่อนเป็นจำนวน 10 แต้ม หากต่อมาผู้ใช้คืนสินค้าจำนวน รายการมูลค่า 900 บาท เช่นนี้ มูลค่าการซื้อขายสุทธิจะลดลงเหลือ 9,100 บาท อันทำให้ผู้ใช้มีสิทธิรับแต้มเพียง แต้ม ดังนั้น เมื่อผู้ใช้ได้รับแต้มเกินมา แต้ม จึงต้องคืนแต้มดังกล่าวให้แก่ Makro] ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถคืนแต้ม Makro PRO POINTและ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ ผู้ใช้ตกลงและยินยอมจะชดใช้ Makro เป็นเงินสดตามมูลค่าของแต้ม Makro PRO POINT หรือมูลค่าของสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไปเต็มจำนวน ภายใน 15 วันนับจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก Makro

10.11.                 ผู้ใช้สามารถได้รับและใช้แต้ม Makro PRO POINT ได้เท่าที่ตนมีสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับหรือใช้แต้ม Makro PRO POINT เกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้ตกลงและยินยอมจะชดใช้ Makro เป็นเงินสดตามมูลค่าของแต้ม Makro PRO POINT หรือมูลค่าของสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไปเต็มจำนวน ภายใน 15 วันนับจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก Makro

10.12.                 แต้ม Makro PRO POINT จะมีอายุ 2 ปีปฏิทิน นับจากปีปฏิทินถัดไปที่มีการซื้อสินค้าอันเป็นเหตุแห่งการได้รับแต้มนั้นๆ โดยบริษัทจะคำนวณตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุในวันสุดท้ายของทุกปีปฏิทิน [เช่น หากผู้ใช้ซื้อสินค้าในวันที่ 31 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,000 บาท ลูกค้าจะได้รับ แต้ม Makro PRO POINT เช่นนี้แต้มดังกล่าวจะมีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเป็นวันครบกำหนด ปีปฏิทินถัดไปนับจากได้รับแต้มจากการซื้อสินค้าในปี 2565]

10.13.                 นอกจากการหมดอายุของแต้ม Makro PRO POINT ตามข้างต้นแล้ว แต้มอาจสิ้นไปด้วยเหตุดังต่อไปนี้ (1) บัญชีผู้ใช้ถูกปิดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (2) ผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ในสาระสำคัญ (3) ผู้ใช้ตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ (4) ผู้ใช้ตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ (5) ผู้ใช้เสียชีวิต

10.14.                 ระบบการให้รางวัล Makro PRO POINT ซึ่งรวมถึงการได้มา ใช้ และแลกแต้ม Makro PRO POINT จะไม่ถูกนำมาใช้กับการซื้อสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ อาหารสำหรับทารกและเด็ก (เช่น นมผงสำหรับทารกและเด็กยา และสินค้าอื่นใดที่ไม่ร่วมรายการตามที่ Makro PRO ประกาศกำหนด (ทั้งนี้ สินค้าอื่นใดที่ไม่ร่วมรายการให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สินค้าที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขาย (เว้นแต่ สินค้านั้นมีการประกาศกำหนดเงื่อนไขพิเศษเป็นอย่างอื่นบนไซต์) ยกตัวอย่างเช่น กรณีการซื้อสินค้าที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขาย ผู้ใช้จะไม่ได้รับแต้ม Makro PRO POINT จากการซื้อสินค้าดังกล่าว และยังไม่สามารถใช้แต้ม Makro PRO POINT ที่ตนได้รับมาเป็นส่วนลดค่าสินค้าในส่วนที่