Makro Pro Logo

เลือกรหัสไปรษณีย์

Category List

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Makro Digital Services (บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและให้บริการด้าน ออนไลน์ และ ดิจิทัล ครอบคลุมบริการในสื่อออนไลน์ทุกประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงบริการในสื่อออนไลน์ และ บริการในกลุ่มดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เช่น ช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนเข้าใช้บริการต่างๆของ บริษัทฯผ่านช่องทาง ออนไลน์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการออนไลน์โดยละเอียด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามมายังบริษัทฯได้ที่ Call Center 1432 ต่อ 2 ทุกวัน เวลา 09:00 – 20:00 หรือ LINE Official Account: @MakroPro ทุกวัน เวลา 07:00 – 21:00

 การเข้าชมหรือการเข้าใช้บริการใดๆ ผ่านทางบริการออนไลน์ของบริษัทฯนี้ ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้โปรดระงับการเข้าใช้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ ในทุกช่องทาง

1.               บทนำ

1.1.   ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี้หรือเปิดบัญชี (“บัญชี”) เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Makro”, “Makro PRO”, “บริษัทฯ”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) “บริการ” ที่เราจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) ไซต์ (ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยไซต์และโดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ Makro PRO ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์ และ (ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริการแอปพลิเคชันบนมือถือใดๆ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ("เนื้อหา") คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย Makro PRO

1.2.   บริการที่รวมบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจัดหาสถานที่และโอกาส เพื่อการขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ”) และผู้ขาย (“ผู้ขาย”) (เรียกรวมว่า “คุณ” ท่าน “ผู้ใช้” หรือ “คู่ให้สิทธิให้”) สัญญาขายที่แท้จริงเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง และ Makro PRO ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาขายระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด บัญชีรายชื่อสินค้า การรับประกันการซื้อ ความรับผิดต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้ Makro PRO ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ อีกทั้ง Makro PRO ไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ และ Makro PRO ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริงๆ

1.3.   ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของไซต์ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนด นโยบาย และเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้

1.4.   Makro PRO สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ Makro PRO อาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้ายอาจทำงาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว และ Makro PRO ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด

1.5.   Makro PRO สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี Makro PRO คุณได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่และ/หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ (“นิติภาวะ”) คุณจะต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

2                ความเป็นส่วนตัว

2.1.   ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับ Makro PRO เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า Makro PRO เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

2.2.   เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของคุณ คุณ:

2.2.1.         ยินยอมให้ Makro PRO เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.2.2.         ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ Makro PRO และของคุณร่วมกัน

2.2.3.         จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Makro PRO เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เว้นแต่การเข้าเปิดเผยหรือการเข้าถึงเป็นไปโดยผลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2.3.   ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตามและเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

3.               สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

3.1.   Makro PRO มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของ Makro PRO และ/หรือ เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ จะไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

4.               การสมัครสมาชิกและระบบความปลอดภัย

4.1.    การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับไซต์ของ Makro PRO คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว คุณจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่ง Makro PRO จะจัดการข้อส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Makro PRO

4.2.   ในระหว่างการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก คุณต้องเลือกรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน ("ID ผู้ใช้") และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Makro PRO เห็นว่า สร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม ทาง Makro PRO มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ คุณอาจสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ Makro PRO ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากคุณกระทำการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณ

4.3.   คุณตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดการใช้งานบนไซต์ (ค) แจ้ง Makro PRO ทันทีหากมีการใช้บัญชี ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้ Makro PRO จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้

4.4.   คุณตกลงว่า Makro PRO อาจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ยกเลิกบัญชีและ ID ผู้ใช้ของคุณทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือ ID ผู้ใช้ของคุณออกจากไซต์ หรือในกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้นอาจระงับการขายหรือการคืนเงินใดๆอย่างถาวรและ/หรือใช้มาตราการอื่นใดที่ Makro PRO เห็นสมควร มูลเหตุสำหรับการยกเลิกดังกล่าวอาจได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานๆ (ข) การละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ (ง) การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี (จ) การแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก (ฉ) การซื้อสินค้าจากผู้ขายรายเดียวหรือกลุ่มผู้ขายเดียวกันในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากเกินปกติ (ช) การใช้ voucher ส่วนลดในทางที่ผิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดซึ่ง การจำหน่ายvoucherส่วนลดให้แก่บุคคลอื่น หรือการจำหน่าย voucherส่วนลด หรือเครดิต(credit)โดยการเพิ่มราคาให้สูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริง หรือการใช้voucherส่วนลดในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากเกินปกติบนไซต์ หรือ(ซ) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Makro PRO การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Makro PRO อาจยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ

4.5.   ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนได้หากแจ้งให้ Makro PRO ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางที่ Makro PROกำหนด ว่าประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีสมาชิกดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อ Makro PRO หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ Makro PRO ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าว

5.               เงื่อนไขการใช้งาน

5.1.   สิทธิ์การใช้งานไซต์นี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ Makro PRO เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล

5.2.   คุณตกลงที่จะไม่:

5.2.1.         อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

5.2.2.         ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด ของเรา

5.2.3.         อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

5.2.4.         ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

5.2.5.         ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ

5.2.6.         เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Makro PRO

5.2.7.         ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้

5.2.8.         ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เป็นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิดหรือเป็นการหลอกลวง

5.2.9.         เปิดใช้หรือมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้

5.2.10.       เข้าถึงแพลตฟอร์มของ Makro PRO เปิดบัญชีผู้ใช้หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ไม่เป็นทางการของ Makro PROซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด

5.2.11.       ปรับเปลี่ยนราคาของสินค้าหรือแทรกแซงบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ใช้รายอื่น

5.2.12.       ดำเนินการใดๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบให้ข้อคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน

5.2.13.       พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ Makro PRO นำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย Makro PRO

5.2.14.       เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

5.2.15.       อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้

5.2.16.       อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้

5.2.17.       อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้

5.2.18.       อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้

5.2.19.       ทำให้กระบวนการไหลปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง

5.2.20.       แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์

5.2.21.       ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง

5.2.22.       ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีอำนาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย

5.2.23.       ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น

5.2.24.       ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ Makro PRO ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงขายในเรื่องนั้นๆ ด้วย

5.2.25.       ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน

5.2.26.       ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือ

5.2.27.       สั่ง หรือ สนับสนุนให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมนอกไซต์

5.3    คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณ (ไม่ใช่ Makro PRO) ที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางไซต์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ Makro PRO ไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์ และดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้ไซต์ คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Makro PRO จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนไซต์

6.               การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

6.1.   การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายใดๆ ของ Makro PRO อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้

6.1.1.         บัญชีรายชื่อถูกลบ

6.1.2.         ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี

6.1.3.         บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา

6.1.4.         ถูกดำเนินคดีอาญา

6.1.5.         ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล

7.               หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ Call Center 1432 ต่อ 2 หรือ LINE Official Account: @MakroPro การรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.   ตามที่ระบุไว้ข้างต้น Makro PRO ไม่อนุญาตให้มีการลงสินค้าที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์หรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (“เจ้าของ IPR”)

7.2.   ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ Makro PRO ไม่ว่าในทางใด Makro PRO มิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้และมิได้ครอบครองและ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใดๆ ที่ลงรายการไว้บนไซต์

7.3.   หากคุณเป็นเจ้าของ IPR หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่งแบบฟอร์มออนไลน์ที่ LINE Official Account: @MakroProและส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้เราและ Makro PRO จะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้

7.4.   ข้อเรียกร้องภายใต้ส่วนที่ นี้ต้องจัดส่งให้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดย Makro PRO ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย (ก) ลงลายมือชื่อจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ IPR หรือ ตัวแทน IPR (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้ข้อมูล”) (ข) คำอธิบายถึงประเภทและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและหลักฐานแห่งสิทธิต่างๆ (ค)คำอธิบายลักษณะของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาพร้อมรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ Makro PRO สามารถประเมินข้อร้องเรียนได้ (ง) URL ของรายชื่อที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด (จ) ข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ Makro PRO ติดต่อผู้ให้ข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (ฉ) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อร้องเรียนนี้ได้ยื่นเข้ามาด้วยความเชื่อโดยสุจริตและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุโดยผู้ให้ข้อมูล ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ IPR หรือตามที่กฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการได้ (ช) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนั้นถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เราอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้จัดเตรียมมาให้ นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลรับรองว่าตนมีสิทธิอย่างเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ IPR ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนดังกล่าว

7.5.   นอกจากกรณีที่มีการละเมิดสิทธิสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุข้างต้น Makro PRO ไม่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการใดๆ ในการบังคับใช้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ขาย รวมถึงเรื่องสิทธิในการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และเรื่องการควบคุมราคา

7.6.   ผู้ขายแต่ละรายและทุกรายตกลงที่จะไม่ให้ Makro PRO และบริษัทในเครือ รับผิดชอบจากข้อเรียกร้องทั้งหมด จากการกระทำจากความเสียหายและการตัดสินในการนำเนื้อหาหรือรายการผลิตภัณฑ์ใด ๆ ออก อันเกิดจากการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ

8.               รายละเอียดสินค้าและบริการ ราคา ส่วนลด และการสั่งซื้อ

8.1.   ผู้ขายจะระบุรายละเอียดสินค้าและราคาเพื่อให้ผู้ซื้อได้ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเบื้องต้นอันถือเป็นการทำคำชี้ชวนให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการและได้ดำเนินการสั่งซื้อตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า และสถานที่รับสินค้าในเอกสารที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ

8.2.   ค่าบริการใดๆในไซต์ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้สำหรับบริการชนิดนั้นๆ

8.3.   ผู้ซื้ออาจใช้แต้ม Makro PRO POINT หรือคูปองส่วนลดต่างๆที่ได้รับจากการส่งเสริมการขายของผู้ขายและ/หรือไซต์ เพื่อใช้ลดราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ได้ตามเงื่อนไขของแต้ม Makro PRO POINT หรือคูปองส่วนลดที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

8.4.   บริษัทฯสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำให้สอดคล้องกับต้นทุนทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป กล่าวคือผู้ใช้จะไม่สามารถทำการยืนยันคำสั่งซื้อได้หากมูลค่าคำสั่งซื้อต่ำกว่ามูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ทั้งนี้ มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำจะถูกแจ้งแก่ท่านในไซต์เป็นครั้งคราว

8.5.   เมื่อผู้ซื้อกดยืนยันการสั่งซื้อพร้อมชำระเงินเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วจะถือว่าผู้ซื้อได้ทำคำเสนอซื้อสินค้าให้แก่ผู้ขายโดยตรง และเมื่อผู้ขายได้กดยืนยันคำสั่งซื้อผ่านระบบให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ขายทำคำสนองรับคำเสนอของผู้ซื้อ อันมีผลทำให้เกิดสัญญาซื้อขายขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่ทำการกดยืนยันคำสั่งซื้อภายใน 48 ชั่วโมง ให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิกเนื่องจากเป็นการที่ผู้ขายไม่สนองรับคำเสนอภายในเวลาสมควร

8.6.   เนื่องจากการซื้อขายข้างต้นเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยแท้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันว่าสินค้าจะเหมาะกับธุรกิจหรือความประสงค์เฉพาะใดๆ ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ซื้อขายดังกล่าว หากมีความเสียหายอันเกิดขึ้นจากธุรกรรมการซื้อขายหรือสินค้าที่ทำการซื้อขาย ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายในกระบวนการระงับข้อพิพาททางกฎหมายกันเอง ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น Makro PRO จะกำหนดช่องทางให้ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาระงับข้อพิพาทกันโดย Makro PRO จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้น ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าจะรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวและไม่ทำให้บริษัทฯ Makro PRO และบริษัทในเครือ ต้องได้รับความเสียหายหรือถูกข้อเรียกร้อง จากการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

8.7.   หากท่านไม่แน่ใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ท่านประสงค์จะซื้อ เหมาะกับธุรกิจหรือจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่านหรือไม่ ให้ท่านสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โทร 1432 ต่อ 2 หรือ LINE Official Account: @MakroProทุกวัน เวลา 07.00-21.00น. ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

9.               ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง

9.1.   คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะบนไซต์ แอปพลิเคชันของ Makro PRO และสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการยืนยันชำระเงินเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขพิเศษในแต่ละคูปอง

9.2.   Makro PRO ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้รหัสคูปองส่วนลด ในกรณีที่คูปองส่วนลดได้ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยกล่าวถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

9.2.1.         กรณีที่น่าสงสัยหรือฉ้อโกง ในการใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลด

9.2.2.         เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขพิเศษในแต่ละคูปอง หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีคูปองแทนเงินสดส่วนลด 1 รหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชีผู้ใช้งาน หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยผู้ใช้งานรายเดียวกันหรือกลุ่มผู้ใช้งานรายเดียวกัน และ/หรือการใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดโดยเจตนาที่ไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย หรือใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย ท่านตกลงว่า Makro PRO มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกสิทธิใดๆในคูปองดังกล่าวต่อท่านได้ทันที รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้สิทธิในทางที่ไม่ถูกต้องหรือโดยเจตนาที่ไม่สุจริตต่อท่าน โดยท่านตกลงจะชำระค่าเสียหายเช่นว่านั้นทันทีโดยไม่อิดเอื้อน

9.3.   เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองส่วนลด ไม่สามารถ (1) ใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ (เว้นแต่เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วและ (2) ใช้กับสินค้าที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขายได้

9.4.   ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับรหัสคูปองส่วนลดพิเศษ (เช่น ช่วงระยะเวลา จำนวนเงินที่ลดราคา จำนวนรหัสคูปองส่วนลด และสินค้าที่ร่วมรายการ) และรหัสคูปองส่วนลดพิเศษเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย

9.5.   คูปองแทนเงินสดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9.6.   Makro PRO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.7.   ในกรณีคูปองส่วนลดมีการจัดทำโดยและ/หรือร่วมจัดทำกับบริษัทคู่ค้า/พันธมิตรทางการค้า (partnership) เงื่อนไขของคูปองส่วนลดอาจมีการเพิ่มเติม/ ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย Makro PRO และ/หรือพันธมิตรทางการค้า

10.             ระบบการให้รางวัล Makro PRO POINT

10.1. ภายใต้บังคับของข้อ 10.14 ผู้ใช้อาจได้แต้ม (“Makro PRO POINT”) โดยการซื้อสินค้าบนไซต์ ห้างสาขาของ Makro หรือผ่านกิจกรรมการตลาดอื่นๆของ Makro ตามที่ Makro และ/หรือ Makro PRO อาจพิจารณาเป็นครั้งคราว ในอัตราปกติคือ ทุกๆ 1,000 บาท (หลังหักค่าขนส่งและส่วนลด) จะได้รับ 1 Makro PRO POINT (เศษที่เกินให้ปัดทิ้ง) [เช่น หากผู้ใช้ซื้อสินค้าบนไซต์มูลค่า 1,999 บาท ผู้ใช้จะได้รับ 1 Makro PRO POINT] อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอัตราการได้แต้มอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่ Makro PRO และ/หรือ Makro กำหนดและแจ้งล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า การสนับสนุนของพันธมิตรทางการค้า และมาตรการส่งเสริมการขายในขณะนั้น เป็นต้น

10.2. ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ Makro PRO POINT เป็นเพียงแต้มสะสมที่ได้รับจากและใช้กับกิจกรรมทางการตลาดของไซต์ และ/หรือ ห้างสาขาของ Makro เท่านั้น ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของผู้ใช้และไม่สามารถซื้อ ขาย โอน แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้

10.3. ในกรณีที่ผู้ใช้ซื้อสินค้าจากห้างสาขาของ Makro แต้ม Makro PRO POINT จะถูกบันทึกลงบนบัญชีของผู้ใช้ภายในวันถัดไปนับจากวันที่ผู้ใช้ชำระราคาสินค้ารายการนั้นครบถ้วน

10.4. ในกรณีที่ผู้ใช้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Makro PRO แต้ม Makro PRO POINT จะถูกบันทึกลงบนบัญชีของผู้ใช้ภายในวันถัดไปนับจากวันที่สินค้ารายการดังกล่าวถูกจัดส่งถึงผู้ใช้ครบถ้วน

10.5. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแต้ม Makro PRO POINT คงเหลือและแต้มที่จะหมดอายุ ตรวจสอบสิทธิประโยชน์และแคมเปญส่งเสริมการขาย อัตราการได้แต้มหรืออัตราคำนวณมูลค่าของแต้ม Makro PRO POINT และใช้แต้มสะสมเป็นส่วนลดหรือแลกเป็นสิทธิประโยชน์อื่นๆตามที่ Makro PRO และ/หรือ Makro กำหนด ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Makro PRO และที่ห้างสาขาของ Makro 

10.6. ภายใต้บังคับของข้อ 10.1ผู้ใช้สามารถใช้แต้ม Makro PRO POINT (1) เป็นส่วนลดค่าสินค้าและค่าบริการบนไซต์และที่ห้างสาขาของ Makro ในอัตรา 1 Makro PRO POINT เป็นส่วนลด บาท (หรืออัตราอื่นใดตามที่ Makro PRO และ/หรือ Makro อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในแต่ละแคมเปญส่งเสริมการตลาดหรือเป็นการทั่วไป เป็นการล่วงหน้า) ทั้งนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Makro PRO POINT เป็นส่วนลดเต็มจำนวนได้ [เช่น หากคำสั่งซื้อมีมูลค่า 100 บาท และผู้ใช้มี 100 Makro PRO POINT ผู้ใช้สามารถใช้เพียง 99 Makro PRO POINT แลกเป็นส่วนลดค่าสินค้าและบริการได้เท่านั้น โดยผู้ใช้จะต้องชำระเงินเพิ่มอีก บาทในส่วนต่าง] และ/หรือ (2) ใช้แลกสิทธิประโยชน์อื่นใด เช่น สินค้าที่ระลึกหรือสินค้าพรีเมียม ตามที่ Makro PRO และ/หรือ Makro กำหนดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขในแต่ละแคมเปญส่งเสริมการตลาด

10.7. ในการใช้แต้มข้างต้น ผู้ใช้ยินยอมจะปฏิบัติตามมาตรการที่ Makro กำหนดสำหรับการตรวจสอบและยืนยันสิทธิในแต้ม Makro PRO POINT ทุกครั้ง แต้ม Makro PRO POINT สะสมที่ถูกใช้หรือแลกผ่านทางไซต์และ/หรือห้างสาขาของ Makro จะถูกนำไปประมวลผลและหักออกจากแต้มที่คงเหลืออยู่ทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอีเมลสรุปการใช้หรือแลกแต้ม แต่อาจสามารถตรวจสอบประวัติการแลกแต้มได้ที่เมนู "ประวัติการใช้งาน"

10.8. เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันการใช้หรือแลกแต้ม Makro PRO POINT เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนแต้มได้ทุกกรณี

10.9. แต้ม Makro PRO POINT สะสมที่ใช้หรือแลก จะถูกหักจากแต้มที่ใกล้หมดอายุที่สุดก่อน (มาก่อน ไปก่อน)

10.10.                 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า หากผู้ใช้คืนสินค้าที่ซื้อจากไซต์และ/หรือห้างสาขาของ Makro ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้ตกลงคืนแต้ม Makro PRO POINT ที่ได้รับ และ/หรือคืนสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากการแลกแต้มไปแล้วตามสัดส่วน [เช่น หากผู้ใช้ซื้อสินค้าหลายรายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ผู้ใช้จะได้รับแต้มจากการซื้อดังกล่าวมาก่อนเป็นจำนวน 10 แต้ม หากต่อมาผู้ใช้คืนสินค้าจำนวน รายการมูลค่า 900 บาท เช่นนี้ มูลค่าการซื้อขายสุทธิจะลดลงเหลือ 9,100 บาท อันทำให้ผู้ใช้มีสิทธิรับแต้มเพียง แต้ม ดังนั้น เมื่อผู้ใช้ได้รับแต้มเกินมา แต้ม จึงต้องคืนแต้มดังกล่าวให้แก่ Makro] ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถคืนแต้ม Makro PRO POINTและ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ ผู้ใช้ตกลงและยินยอมจะชดใช้ Makro เป็นเงินสดตามมูลค่าของแต้ม Makro PRO POINT หรือมูลค่าของสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไปเต็มจำนวน ภายใน 15 วันนับจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก Makro

10.11.                 ผู้ใช้สามารถได้รับและใช้แต้ม Makro PRO POINT ได้เท่าที่ตนมีสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับหรือใช้แต้ม Makro PRO POINT เกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้ตกลงและยินยอมจะชดใช้ Makro เป็นเงินสดตามมูลค่าของแต้ม Makro PRO POINT หรือมูลค่าของสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไปเต็มจำนวน ภายใน 15 วันนับจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก Makro

10.12.                 แต้ม Makro PRO POINT จะมีอายุ 2 ปีปฏิทิน นับจากปีปฏิทินถัดไปที่มีการซื้อสินค้าอันเป็นเหตุแห่งการได้รับแต้มนั้นๆ โดยบริษัทจะคำนวณตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุในวันสุดท้ายของทุกปีปฏิทิน [เช่น หากผู้ใช้ซื้อสินค้าในวันที่ 31 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,000 บาท ลูกค้าจะได้รับ แต้ม Makro PRO POINT เช่นนี้แต้มดังกล่าวจะมีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเป็นวันครบกำหนด ปีปฏิทินถัดไปนับจากได้รับแต้มจากการซื้อสินค้าในปี 2565]

10.13.                 นอกจากการหมดอายุของแต้ม Makro PRO POINT ตามข้างต้นแล้ว แต้มอาจสิ้นไปด้วยเหตุดังต่อไปนี้ (1) บัญชีผู้ใช้ถูกปิดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (2) ผู้ใช้กระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ในสาระสำคัญ (3) ผู้ใช้ตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ (4) ผู้ใช้ตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ (5) ผู้ใช้เสียชีวิต

10.14.                 ระบบการให้รางวัล Makro PRO POINT ซึ่งรวมถึงการได้มา ใช้ และแลกแต้ม Makro PRO POINT จะไม่ถูกนำมาใช้กับการซื้อสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ อาหารสำหรับทารกและเด็ก (เช่น นมผงสำหรับทารกและเด็กยา และสินค้าอื่นใดที่ไม่ร่วมรายการตามที่ Makro PRO ประกาศกำหนด (ทั้งนี้ สินค้าอื่นใดที่ไม่ร่วมรายการให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สินค้าที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขาย ยกตัวอย่างเช่น กรณีการซื้อสินค้าที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขาย ผู้ใช้จะไม่ได้รับแต้ม Makro PRO POINT จากการซื้อสินค้าดังกล่าว และยังไม่สามารถใช้แต้ม Makro PRO POINT ที่ตนได้รับมาเป็นส่วนลดค่าสินค้าในส่วนที่ Makro PRO ไม่ใช่ผู้ขายได้)

10.15.                 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแต้ม Makro PRO POINT ผู้ใช้ตกลงและยอมรับให้ Makro PRO มีอำนาจในการตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้งใดๆแต่เพียงผู้เดียว โดยการตัดสินของ Makro PRO ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงแต้มสะสมให้ถูกต้อง Makro PRO สงวนสิทธิในการปรับคะแนนย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่ Makro PRO ตกลงปรับปรุงแต้มสะสมให้ผู้ใช้

10.16.                 Makro PRO ไม่อนุญาตให้มีการใช้หรือแลกแต้ม Makro PRO POINT ของบุคคลอื่น รวมถึงการซื้อขายแต้ม Makro PRO POINT ทุกรูปแบบ ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่กระทำการดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ใช้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวอาจผิดสัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือมีความผิดทางกฎหมาย และทาง Makro PRO ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

10.17.                 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Makro PRO อาจมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายจากมูลค่าแต้ม Makro PRO POINT ที่ผู้ใช้ได้รับ ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้ Makro PRO หักแต้ม Makro PRO POINT ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการซื้อสินค้าครั้งนั้นๆตามสัดส่วนมูลค่าที่ Makro PRO มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหัก เช่น หากท่านเป็นผู้ซื้อสินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้าที่ซื้อไปขายต่อ ทำการซื้อสินค้าทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท อันจะมีผลทำให้ท่านจะได้รับแต้มแม็คโครโปรพอยท์ จำนวน 1,000 แต้ม อันมีมูลค่า 1,000 บาท ตามกฎหมาย ผู้ใช้ถือเป็นผู้ได้รับสิทธิส่วนลดเป็นเงินสดอันถือเป็นรายได้ตามกฎหมาย เช่นนี้ แม็คโครมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 จากมูลค่าแต้มดังกล่าวและนำส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผลคือท่านจะถูกหักแต้มไว้ 30 แต้ม โดยจะได้รับแต้มจริงเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่านเพียง 970 แต้ม ทั้งนี้ หากผลลัพธ์จากการคำนวณแต้มเพื่อหักชำระภาษี ณ ที่จ่ายออกมาเป็นทศนิยม ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มเสมอ

10.18.                 ผู้ใช้เข้าใจว่าการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ Makro PRO จะมีผลเป็นการนำส่งข้อมูลธุรกรรมการได้รับแต้ม Makro PRO POINT ดังกล่าวของผู้ใช้ไปยังกรมสรรพากรด้วย ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ Makro PRO POINT นี้ ท่านสามารถติดต่อ Call Center 1432 ต่อ หรือ LINE Official Account: @MakroPro เพื่อแจ้งความประสงค์ไม่รับสิทธิดังกล่าวได้ หากไม่ปรากฎว่าท่านแจ้งความประสงค์ไม่รับสิทธิดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าท่านประสงค์รับสิทธิในโครงการ Makro PRO POINT นี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 10 นี้

10.19.                 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและจำเป็น Makro PRO อาจระงับหรือยกเลิกระบบการให้รางวัล Makro PRO POINT รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายผ่านไซต์ได้โดยการประกาศแจ้งผ่านทางไซต์

11.             โครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ

11.1. Makro PRO อาจมีการจัดโครงการส่งเสริมการขายอื่นเพิ่มเติมได้ในอนาคต ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการนั้นๆจะเป็นไปตามที่ Makro PRO และ/หรือ Makro ประกาศกำหนดบนไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการดังกล่าวไม่ครบคลุม ให้ถือเอา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Makro Digital Services มาใช้โดยอนุโลมเท่าที่จำเป็นเพื่อระงับข้อโต้แย้งต่างๆที่อาจมีขึ้น

12.             การชำระราคา และ/หรือค่าบริการต่างๆ

12.1  ในการชำระราคาค่าสินค้าที่ท่านซื้อผ่านไซต์ ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จตามวิธีที่ให้เลือกชำระบนไซต์ ในกรณีที่การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้

12.2. Makro PRO จะสนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

12.2.1.       บัตรเครดิตและบัตรเดบิตการชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่

12.2.2.       การโอนเงินผ่านธนาคาร. ผู้ซื้อสามารถโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชี ที่เรากำหนดไว้ผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ Makro PRO เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่ในแอปของ Makro PRO เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หาก Makro PRO ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในสาม (3) วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก

12.2.3.       ทรูมันนี่วอลเล็ท. ผู้ซื้อที่มีบัญชีกับทรูมันนี่วอลเล็ทสามารถชำระผ่านระบบชำระเงินของทรูมันนี่วอลเล็ทได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ทรูมันนี่วอลเล็ทประกาศกำหนด

12.3. ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

12.4. Makro PRO ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

12.5. ในกรณีที่ Makro PRO สามารถชำระเงินแก่ผู้ใช้ทางการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของตนแก่ Makro PRO เพื่อรับการชำระเงิน กล่าวคือ จากการขายสินค้า หรือการคืนเงินจาก Makro PRO

13.             เงื่อนไขการรับสินค้า การคืนสินค้า และการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

13.1. ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของสินค้าก่อนลงลายมือชื่อรับสินค้าทุกครั้ง หากท่านไม่ปฏิเสธรับสินค้า ณ เวลาจัดส่งสินค้าและลงลายมือชื่อรับสินค้าไปแล้ว ท่านไม่สามารถคืนสินค้าด้วยเหตุความเสียหายอันเกิดจากการจัดส่งสินค้าได้ และในกรณีนี้ผู้ซื้อตกลงให้ความเสียหายอันเกิดการการจัดส่งสินค้านั้นตกเป็นพับแก่ผู้ซื้อเอง

13.2. ภายหลังจากที่ได้มีการทำคำสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว ผู้ซื้ออาจสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ก่อนสินค้าจะถูกผู้ให้บริการขนส่งมารับที่คลังสินค้าของผู้ขายเพื่อทำการจัดส่ง โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อไปยัง Call Center 1432 ต่อ หรือ LINE Official Account: @MakroPro หรือช่องทางใดๆตามที่ Makro PRO กำหนด ทุกวัน เวลา 08.00-20.00น. และท่านจะได้รับค่าสินค้าและค่าจัดส่งคืน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ หรืออาจจะเร็วกว่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ธนาคาร และระบบชำระเงิน

13.3. สำหรับการคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอ คืนสินค้าที่ซื้อและคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ตามช่องทาง เงื่อนไข และข้อจำกัดที่ระบุเอาไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของ Makro PRO โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า ของ Makro PRO ทั้งนี้ผู้ใช้ตกลงและยอมรับปฏิบัติตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของ Makro PRO อย่างเคร่งครัด

13.4. Makro PRO สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใดๆบนไซต์ได้ และผู้ซื้อตกลงว่าการเยียวยาแก่ผู้ซื้อมีอย่างเดียวคือการได้รับการคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่จ่ายไป

14.             เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

14.1. ผู้ขายมีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ซื้อ โดย Makro PRO จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเมื่อ Makro PRO ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อจากผู้ซื้อแล้ว เพื่อให้ผู้ขายดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป

14.1.1.       สำหรับบริการการจัดส่งโดยผู้ขาย. ผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ซื้อภายใน 3-5 วันทำการหรือระยะเวลาตามที่ผู้ขายระบุไว้ ทั้งนี้ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าต่อผู้ขนส่ง (ซึ่งผู้ขายอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้ออีกต่อหนึ่งได้) รวมถึงป็นผู้รับภาระความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ

14.1.2.       สำหรับบริการการจัดส่งโดยตัวแทนผู้ขนส่งผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้แน่ใจว่าผู้ขายจะบรรจุหีบห่อสินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อให้พร้อมสำหรับการจัดส่งโดยตัวแทนผู้ขนส่งภายใน วันทำการนับแต่ทำการยืนยันคำสั่งซื้อ หรือระยะเวลาตามสมควรที่ Makro PRO กำหนด ทั้งนี้ ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าต่อผู้ขนส่ง (ซึ่งผู้ขายอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้ออีกต่อหนึ่งได้) รวมถึงป็นผู้รับภาระความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ

14.1.3.       เพื่อมิให้มีข้อสงสัย ผู้ขายเป็นผู้มีหน้าที่ในการชำระเงินค่าจัดส่งให้แก่ Makro PRO แต่ผู้ขายมอบให้ Makro PRO เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อแทนผู้ขาย และอาจหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อเมื่อตัวแทนผู้ขนส่งได้ให้บริการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งจัดส่งสินค้าแล้ว

14.2. Makro PRO ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่จำต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย และ/หรือ บุคคลอื่นใด สำหรับความผิดหรือความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องจากการจัดส่งสินค้า

14.3. สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าหากสินค้าที่วางจำหน่ายได้ถูกระบุว่าเป็นสินค้าที่จะจัดส่งมาจากต่างประเทศแล้ว สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำหน่ายโดยผู้ขายที่อยู่นอกประเทศไทย และการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ผู้ใช้ควรทำความเข้าใจกับข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่ใช้กับประเทศปลายทางที่กำหนด ผู้ใช้ทราบว่า Makro PRO ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือคำแนะนำใดๆ ในเรื่องนี้และตกลงว่า Makro PRO ไม่ต้องรับผิดต่อความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

15.             ความรับผิดชอบของผู้ขาย

15.1. ผู้ขายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายได้รับการอัปเดตในบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ขาย และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

15.2. ตราบที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ราคาสินค้าที่จะขายกำหนดโดยผู้ขายตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง จำนวนเงินทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อจะรวมราคาสินค้า ค่าจัดส่ง และค่าใช้จ่ายอื่่นๆ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อเพิ่มเติมและแยกต่างหาก

15.3. ผู้ขายตกลงว่า Makro PRO มีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและธุรกรรมอื่นๆ บนไซต์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลด ให้ส่วนลด หรือคืนเงินค่าธรรมเนียม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ เป็นครั้งคราว ตามดุลพินิจของ Makro PRO ทั้งนี้ Makro PRO อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายจากผู้ขาย โดย Makro PRO จะแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นๆ ให้ผู้ขายทราบ โดยหากผู้ขายไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ขายมีหน้าที่ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อ Makro PRO เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาทดลองเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือภายในระยะเวลาที่ Makro PRO กำหนด (แล้วแต่กรณี) มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ขายตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย (ถ้ามี)) แล้ว

15.4. เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้โดยผู้ขาย Makro PRO อาจโพสต์รายการดังกล่าว (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น ไซต์พอร์ทัลและไซต์เปรียบเทียบราคา) รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ (ในประเทศหรือต่างประเทศ)

15.5. ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อร้องขอ

15.6. ผู้ขายทราบและตกลงว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ขายและ Makro PRO ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงแนะนำว่าหากมีข้อสงสัย ผู้ขายควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

15.7. ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าหากผู้ขายละเมิดนโยบายใดๆ ของ Makro PRO จะส่งผลให้มีการดำเนินการต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6.1

16.             ค่าธรรมเนียม

16.1. ค่าธรรมเนียมการขาย

16.1.1.       คุณตกลงให้ Makro PROสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการขายจากผู้ขายได้เมื่อการซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อสำเร็จลุล่วงแล้ว โดยให้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่ Makro PRO จะโอนให้แก่ผู้ขาย (“ค่าธรรมเนียมการขาย”) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมถึง วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามที่ผู้ขายตกลงไว้กับ Makro PRO ในสัญญาให้บริการพื้นที่บนแพลตฟอร์มสำหรับขายสินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ขายสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมทั้งหลายได้ตลอดเวลาโดยจะทำการแจ้งผู้ขายผ่านแพลตฟอร์มของ Makro PRO เป็นครั้งคราว

16.2. ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

16.2.1.       ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะถูกจัดเก็บเมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ไม่ว่าจะชำระเต็มจำนวนหรือชำระแบบผ่อนส่ง โดย Makro PRO จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตโดยหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่ Makro PRO จะโอนให้แก่ผู้ขาย (“ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต”) โดยที่ผู้ขายจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้แต่เพียงผู้เดียว

16.2.2.       อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะถูกกำหนดโดย Makro PRO และจะคิดคำนวณจากมูลค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ชำระผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในแต่ละคำสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ Makro PRO จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์ม

16.2.3.       ผู้ขายอาจบวกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ไปในราคาสินค้าที่จำหน่ายได้ ในกรณีดังกล่าวผู้ขายตกลงที่จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ Makro PRO สงวนสิทธิในการหยุดหรือยกเลิกการให้บริการบัญชีของผู้ขายหากผู้ขายได้ละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวนี้

16.3. หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการคิดภาษีมูลค่าและภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าภาษีเหล่านั้นเอง เว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า Makro PRO อาจหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องจากเงินค่าซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อชำระไว้ โดย Makro PRO จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้เมื่อร้องขอ

16.4. Makro PRO สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ ที่จะถูกจัดเก็บ ภายหลังจากได้มีการแจ้งปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมแล้ว หากคุณยังคงใช้บริการนี้ต่อไป จะถือว่าคุณได้ยอมรับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวทันที

17.             ความคิดเห็น

17.1. Makro PRO ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ Makro PRO ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง

17.1.1.       สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลมายัง หรือใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นในแอป

17.1.2.       ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน

17.1.3.       ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รับโอกาสให้ทำเรื่องชี้แจง

17.1.4.       ไม่รับความคิดเห็นที่คลุมเครือและทำให้เสื่อมเสีย

17.1.5.       ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาณ ดูหมิ่น หรือเป็นการผิดกฎหมาย บนพื้นที่สาธารณะในไซต์

18.             ทรัพย์สินทางปัญญา

18.1. บริษัทฯ เป็นเจ้าของบริการออนไลน์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เจ้าของงานและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ซึ่งที่นี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ในข้อความ ภาพ การออกแบบ และงานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งปวงในทุกบริการออนไลน์ของบริษัทฯ

18.2. ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งรูปภาพ ข้อความ และ/หรืองานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเว็บไซต์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

18.3. ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือทำข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ และ/หรือเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

18.4. หากท่านกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดๆ ข้างต้น ที่มีผลกระทบ หรือบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์รายอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมาย โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น 

19.             การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด

19.1. บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองโดย Makro PRO ไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ Makro PRO ไม่รับประกันว่า บริการ ไซต์นี้ หรือการทำงานในไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือว่า ไซต์นี้และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของไซต์จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด

19.2. คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของไซต์นี้และ/หรือบริการ ตกเป็นของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้

19.3. Makro PRO ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ: (ก) ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าที่วางจำหน่ายผ่านทางบริการ หรือ (ข) ความสามารถของผู้ขายในการขายสินค้าหรือของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้า หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างกันโดยตรง และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ปลดปล่อย Makro PRO และบริษัทในเครือออกจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทดังกล่าว

19.4. จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม Makro PRO จะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ:

19.4.1.       (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การสูญเสียค่าความนิยม หรือ (ฉ) การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือ

19.4.2.       ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่า Makro PRO จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

19.4.3.       คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ

19.4.4.       ถ้า โดยไม่คำนึงถึงความในส่วนก่อนหน้า หาก Makro PRO ถูกศาลหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจสั่งให้ต้องรับผิด (รวมถึงต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ จะจำกัดอยู่ที่น้อยกว่าสิ่งต่อไปนี้ (ก) มูลค่าของสินค้าที่มีข้อพิพาท และ (ข) 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

19.4.5.       ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Makro PRO การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของ Makro PRO ที่ไม่สามารถจำกัดและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย

20.             การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ

20.1. การส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในบริการ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและ/หรือการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานด้านล่างแก่ Makro PRO คุณยังรับทราบและตกลงต่อไปว่า คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งใดก็ตามที่คุณโพสต์หรือทำให้ใช้งานได้บนหรือผ่านทางบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณมอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ Makro PRO และผู้รับช่วงต่อ ในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ เนื้อหาที่ส่งเข้ามาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ (และสิทธิที่คล้ายกันในส่วนต่างๆ ทั่วโลก) ในเรื่องดังกล่าว คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณส่งเข้ามานั้นอาจถูกส่งต่อทางเครือข่ายต่างๆ และถูกเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิค

20.2. วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่คุณโพสต์บนหรือผ่านทางบริการ หรือส่งต่อมายัง Makro PRO ไม่ว่าด้วยวิธีใด (เรียกว่า “สิ่งที่ส่งมา”) ไม่ถือว่าเป็นความลับ และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย Makro PRO โดยปราศจากการชดเชยหรือการรับผิดต่อคุณ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ ในการส่งสิ่งที่ส่งมาแก่ Makro PRO คุณรับทราบและตกลงว่า Makro PRO และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟส ผลิตภัณฑ์ และส่วนปรับปรุงของสิ่งดังกล่าวโดยอิสระ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน รหัส หรือลักษณะพิเศษอื่นตรงหรือคล้ายกับแนวคิดที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาของคุณ ดังนั้นคุณจึงได้มอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ Makro PRO และผู้รับช่วงต่อ ในการพัฒนาสิ่งที่ระบุไว้ข้างตน และเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ สิ่งที่ส่งมาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ (และงานอนุพันธ์จากบริการ) ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เว้นแต่ในขอบเขตที่คุณทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้งานได้แก่สาธารณะบนหรือผ่านทางบริการ

21.             การรับรองและการรับประกันของคุณ

21.1. คุณรับรองและรับประกันว่า:

21.1.1.       คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ

21.1.2.       คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

22.             การกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องสงสัย

22.1. โดยใช้ดุลยพินิจของ Makro PRO แต่เพียงผู้เดียว หาก Makro PRO มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย เราอาจจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง Makro PRO ผู้ซื้อหรือผู้ขายคนอื่นๆ หรือบุคคลภายนอกจากการคืนเงิน การปฏิเสธการจ่ายเงิน การคัดค้านการจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับและความรับผิดอื่นใด มาตรการที่เราอาจจะดำเนินการได้แก่

22.1.1.       เราอาจจะปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการให้บริการ และ/หรือระงับการทำธุกรรมใดๆ

22.1.2.       เราอาจจะถือครองไว้ ใช้หรือโอนเงินที่อยู่ในบัญชีของคุณตามคำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบัญชีของคุณ

22.1.3.       เราอาจปฏิเสธการให้บริการแก่คุณทันทีหรือในอนาคต

22.1.4.       เราอาจจะถือครองเงินของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อ Makro PRO หรือบุคคลภายนอก หรือกรณีที่เรามีความเชื่อมั่นว่าคุณได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความในข้อนี้

22.1.4.1.             “การปฏิเสธการจ่ายเงิน” หมายถึง คำร้องเรียนที่ผู้ซื้อยื่นต่อบริษัทบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ซื้อหรือธนาคารที่ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อทำให้การจ่ายเงินเป็นโมฆะ

22.1.4.2.             “การคัดค้านการจ่ายเงิน” หมายถึง การคัดค้านการจ่ายเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้แจ้งต่อ Makro PRO โดยตรง

22.1.4.3.             “การคืนเงิน” หมายถึง การคืนเงินค่าสินค้าโดย Makro PRO เนื่องจาก (ก) ธนาคารของผู้ร้องขอได้ทำให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นโมฆะ (ข) Makro PRO ได้นำส่งค่าสินค้าแก่คุณโดยผิดพลาด (ค) ผู้นำส่งค่าสินค้าไม่ได้รับอนุญาตให้นำส่งค่าสินค้าดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผู้นำส่งได้ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย) (ง) คุณได้รับค่าสินค้าจากการกระทำที่เป็นอันฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการนี้ หรือ (จ) Makro PRO ประสงค์ที่จะคัดค้านการจ่ายเงินกับคุณ

23.             การชดใช้ค่าเสียหาย

23.1. คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ Makro PRO ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนไซต์ หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ Makro PRO หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว) (ข) การโฮสต์ การดำเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของ Makro PRO (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (ง) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (จ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

24.             ข้อกำหนดอื่นๆ

24.1. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การทำธุรกรรมทางการขายใดๆ ผ่านบริการออนไลน์ของบริษัทฯ และการระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละฝ่ายให้คำรับรองและตกลงว่าตนจะไม่ฟ้องร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต่อ Makro PRO หรือบริษัทในเครือ (เว้นแต่กรณีที่ Makro PRO หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในธุรกรรมตามข้อเรียกร้องดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนไซต์หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

24.2. การสละสิทธิ์ การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคต

24.3. การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่งจดหมายอีเล็คทรอนิค และ/หรือ ช่องทางผ่านแอปพลิเคชั่น ออนไลน์ต่างๆ ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบและท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

24.4. การติดต่อสื่อสารและการบอกกล่าว ท่านตกลงและยอมรับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

25.             การแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อร้องเรียนบริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อการแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ สำหรับท่าน และจะหาทางแก้ปัญหาให้กับท่านตามความเหมาะสมในทันที แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนหรือจัดการกับข้อขัดข้องที่ท่านแจ้งได้ในทันที บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ให้กับท่านผู้ร้องเรียนผ่านทาง จดหมายอีเล็คทรอนิค แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือโทรศัพท์ โดยท่านสามารถแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนได้ทาง Call Center 1432 ต่อ 2 หรือ LINE Official Account: @MakroPro

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการซื้อสินค้า คูปองกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือข้อมูลดิจิทัลอื่นๆ ตามที่มีระบุไว้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง***

*ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566


Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...